En historisk satsning på jobben i Härnösand

Kommunledningen i Härnösands kommun bestående av företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna initierar under tisdagens kommunstyrelsesammanträde en historisk jobbsatsning.

I budget 2021 finns sedan tidigare 2 miljoner kronor avsatta som arbetslivsnämnden ska kunna ta i anspråk, för skapande av nya arbetsmarknadsarenor. Nu föreslår majoriteten att ytterligare 8,0 miljoner kronor, totalt 10,0 miljoner kronor avsätts för att minska arbetslösheten i Härnösand. Det kommer möjliggöra att arbetslivsnämnden kan tidigarelägga skapandet av nya sysselsättningsplatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden tex på grund av språkliga hinder eller nedsatt arbetsförmåga. Med denna satsning beräknar arbetslivsnämnden att kunna skapa sysselsättning för totalt uppemot 800 personer per år, vilket är en ökning med ca 150 personer per år, totalt 300 personer under två år.

Arbetslösheten i Härnösands kommun har varit hög under många år, idag ligger den på runt 12 % eller nästan 1 400 personer.. De som står utan arbete i Härnösand har i många fall en lång väg för att etablera sig på arbetsmarknaden. Nästan 80 % av de som är utan arbete tillhör så kallade särskilt utsatta grupper och anses behöva ett stort stöd för att bli anställningsbara. Ungdomsarbetslösheten är idag 18,7 % och för utrikesfödda är arbetslösheten 37,5 %, varav en stor andel saknar utbildningsbakgrund eller har högst grundskoleerfarenhet. Härnösands kommun har under många år tagit ett stort ansvar för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Idag tar majoriteten initiativ till att ytterligare öka ambitionerna. Dessa extramedel skapar även förutsättningar att satsa extra på språkutveckling för de som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder genom omprioritering av redan befintlig ram. Planering pågår för att kunna bedriva praktisk språkundervisning i SFI på kommunens arenaarbetsplatser där SFI lärare och arbetsledare ska hjälpas åt genom att använda språkbad som metod. Språkbad betyder att språket lärs in genom att se, höra och använda språket i vardagliga situationer. Det möjliggör även satsningar för att öka möjligheterna till validering, prövning och ökat antal studerande på yrkesvux.

Satsningen tas på årets resultat. Mot bakgrund av kommunens goda resultat år 2020, preliminärt +61,4 miljoner kronor och förbättringar i skatteprognosen för 2021, så finns förutsättningar att göra detta. Satsningen förväntas samtidigt minska socialnämndens kostnader för försörjningsstöd. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige som beslutar om ramförändringar.

– Detta är ett initiativ som jag känner en stor stolthet över. Det kommer möjliggöra nya arenor där människor som idag står utanför arbetsmarknaden, kommer få ett sammanhang, där man samtidigt som man får arbetslivserfarenhet varvar det med språkstudier, det kommer möjliggöra att fler får in en första fot på arbetsmarknaden, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand-

– Ett arbete och möjlighet till egen försörjning är en av våra grundläggande behov och en del i människors frigörelse, vi vet också att människor som har ett arbete och även deras anhöriga mår bättre, än de som står utanför arbetsmarknaden, avslutar Andreas Sjölander

facebook Twitter Email